biuro podróży erbus, biuro podróży mielc, agencja turystyczna, organizowanie wycieczek turystycznych, wycieczki turystyczne, wycieczki objazdowe, wycieczki szkolne, wyjazdy zimowe, organizowanie wakacji, wczasy last minute erbus, wczasy first minute erbus

Polityka prywatności

Kto jest administratorem moich danych?
Serwis jest prowadzony przez Agencję Turystyczną Erbus oraz jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu. Erbus, NIP 8171006309, Regon 690352730, tel. 17 58 55 773, email: biuro@erbus.pl,

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?
W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres biuro@erbus.pl, lub w siedzibie biura pod adresem 39-300 Mielec
al. Niepodległości 11

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?
Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych (RODO).

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?
Dane osobowe są przetwarzane w celach: realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia), rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
realizacji prawnie uzasadnionych interesów EK TRAVEL tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania
oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby
wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co
do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Jakie dane będą przetwarzane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, numeru telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wzór
podpisu. Jeżeli jest to wymagane na danym kierunku wyjazdu, wówczas również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub zakupionej oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, seria i numer dokumentu, wizerunek twarzy, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Agencję Turystyczną ERBUS, takie jak adres IP i identyfikator MAC.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.:
przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Agencji Turystycznej ERBUS, na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży. Dane osobowe mogą być również udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?
Dane będą przechowywane/przetwarzane w następujący sposób: jeśli dane dotyczą zawartej z Agencją Turystyczną ERBUS umowy, to nie
krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia
roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy), a także jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja
umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?
Prawa, które przysługują każdej osobie to prawo do żądania dostępu, do swych danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich
przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy wysłać żądanie pocztą na adres biura wskazany poniżej. Prawo do potwierdzenia przetwarzania. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu, do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.
Prawo do sprostowania. Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Twoich danych osobowych, jeżeli uważasz, że są
nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim
przetwarzamy dane, niekompletne.

Prawo do bycia zapomnianym. Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia swoich danych
osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy w sytuacji jeżeli:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
– przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
– wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz opis poniżej),
– zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
– przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub
prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie, która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:
– kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
– nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,
– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są
nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych. Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody. 

Prawo do sprzeciwu. Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Prawo do wycofania zgody. Możesz w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą wyraziłeś. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już
przetwarzać Twoich danych we wskazanym przez Ciebie celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane.

Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Chęć dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania danych osobowych możesz dokonywać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e- mail: biuro@erbus.pl lub pisemnie na adres: Agencja Turystyczna ERBUS al. Niepodległości 11 39-300 Mielec

Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi lub przy wysłaniu zapytania. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

Jak chronicie moje dane?
Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez
użytkowników serwisu internetowego i aplikacji mobilnych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich
przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Polityka Cookies
Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji ani nie przetwarza żadnych danych osobowych, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies. Strona internetowa korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę (Użytkownik) i
przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie
wpisywać loginu i hasła;
– określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach korzystania ze strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z
Administratorem reklamodawców.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania